Οι λύσεις μας .

Η εταιρία μας ιδρύθηκε το 1991, με κύριο στόχο της αξιοποίηση της εμπειρίας που είχαμε συγκεντρώσει σε ένα χώρο που αναπτύσσεται δυναμικά, τον χώρο της πληροφορικής. Το πλήθος της πληροφορίας στην εποχή μας είναι τέτοιο που με δυσκολία μπορεί κανείς να τις συγκεντρώσει. Συνεχώς γεννιούνται πληροφορίες από παράλληλα  γεγονότα. Ταυτόχρονα οι ανάγκες της καθημερινής λειτουργίας του ανθρώπου σε μία οργανωμένη κοινωνία, απαιτούν την ενημέρωσή του, την ταξινόμηση και την οργάνωση της πληροφορίας. Ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίησή της κατά το καλύτερο τρόπο από  τον χρήστη της.

Η 24χρονη διαδρομή μας στο χώρο αυτό συνοδευόμενη από την εμπειρία που αποκτήσαμε, μας επιτρέπει να προτείνουμε λύσεις για την αναδιοργάνωση φορέων και εταιριών, στα πλαίσια της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών.
Έτσι αναπτύσσουμε μηχανογραφικά συστήματα που έρχονται να υποστηρίξουν κλασσικές αλλά και πολύ εξειδικευμένες ανάγκες. Παράλληλα επειδή το μέσο για να υλοποιηθεί παραγωγικά το νέο Πληροφοριακό σύστημα, είναι ο εξοπλισμός, η εταιρία μας, καλύπτει όλο τον εξοπλισμό τον οποίο μπορεί να χρειαστεί ένα φορέας και  ο οποίος δεν περιορίζεται μόνο στο κομμάτι της πληροφορικής, αλλά επεκτείνεται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών καθώς και στο χώρο των ιατρικών μηχανημάτων, στο βαθμό που αυτά συνδέονται με το πληροφοριακό σύστημα.
Οι λύσεις που καλύπτουμε είναι ορισμένες σε δύο βασικούς άξονες

Της Υγείας  και
Της Οργάνωσης – Μηχανοργάνωσης

Αξιοποιούμε Σύγχρονες Μεθόδους Υποστήριξης